Algemene kennisgeving beëindiging PGW.

Tekstgrootte:
Aan:

De verkeerscommissie Weert
L.Z.O
W.M.O
Dhr. T. Helden
Vrijwilligers PGW e.a.

Weert; 17 maart 2017
Onderwerp: Algemene kennisgeving beëindiging PGW.

Geachte dames en heren,

Met ingang van 1 april 2017 beëindigt het Platform Gehandicapten Weert (PGW) haar activiteiten.
Ook trekt het PGW zich terug uit alle commissies waarin zij zitting hebben; zoals de verkeerscommissie het LZO enz. De Stichting PGW gaat verder als zijnde een slapende stichting en is bij voornemens de stichting na 1 jaar op te heffen.

Het PGW heeft al lange tijd een structureel tekort aan bestuursleden. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn vacant.
De taakverdeling binnen de huidige bestuursleden is (door openstaande vacatures ) onevenwichtig, van een adequaat bestuur is door de vacatures op relevante functies geen sprake meer.

Het takenpakket van PGW is sinds haar bestaan behoorlijk uitgebreid met een scholenproject, scootmobielcursus, verkeerscommissie, LZO en Wmo-raad. Daarnaast controleerde het PGW bouwplannen en de toegankelijkheid in de openbare ruimte. Het PGW is sinds 2011 succesvol met het VN-verdrag Agenda 22 (inclusieve samenleving) van start gegaan, het is zelfs gemeentelijk beleid geworden. Agenda 22 is verre van af, en verloopt momenteel uiterst traag.

Mensen met een beperking zijn door ervaring wijs geworden, mondig, zelfredzaam en weten als geen ander de weg naar de instanties te vinden. Zichzelf vooraf al geïnformeerd hebbende op internet ed. Met de mogelijke komst van een onafhankelijke participatie raad in Weert vervalt een deel van de oorspronkelijke taak van het PGW. Het bestuur heeft zichzelf de vraag gesteld of het PGW nog kan voldoen aan de verwachtingen van onze achterban. Want het hebben van een platform is geen doel op zich.

Het bestuur hecht eraan het gemeentebestuur en de ambtenaren te bedanken, evenals de overige partners. De samenwerking is in de afgelopen jaren altijd prettig, constructief en soms spannend geweest. Onze speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers van het PGW die het bestuur al die jaren hebben ondersteund.

Namens het bestuur,

Leon Bouwels(voorzitter)


NB.
• Alle correspondentie over deze brief verloopt via de voorzitterHistorisch overzicht
Op 1 april 1994 is de Wet voorziening gehandicapten (WVG) ingevoerd. De aanleiding tot invoering van de WVG was de uitbreiding van het recht op AAW-voorzieningen naar de groep 65-plussers.

Gemeenten kregen zowel de beleids- als financiële verantwoordelijkheid voor het verstrekken van rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen voor gehandicapten en ouderen met het doel het voorzieningenpakket af te stemmen op de lokale omstandigheden.

Dit was een geheel nieuw terrein voor de gemeenten. De middelen voor de uitvoering van de WVG werden regulier toegevoegd aan het Gemeentefonds en behoorde daarmee tot de algemene middelen van de gemeenten. De verdeling vond plaats volgens een specifiek verdelingssystematiek. Platforms werden opgericht als belangenbehartiger en gesprekspartner van de gemeenten.

De WVG is komen te vervallen, daarvoor in de plaats is in 2007 de Wmo gekomen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. Ook deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

De kern van de Wvg ligt bij de Wmo in prestatieveld 6 ( voorzieningen). PGW ging daarmee aan de slag en voegde daaraan prestatieveld 5 van de Wmo toe –een uitbreiding van de oorspronkelijke doelstelling–, zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen.

Tussentijds werd in februari 2012 een nieuwe manier van werken ingevoerd. Onder de naam De Kanteling. De Kanteling- dat doe je samen: een samenspel met klanten en partnerorganisaties.

1 januari 2015 werd de langdurige zorg hervormd, omdat verschillende taken vanuit de AWBZ werden overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en naar de overheid via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee is de nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) een feit.